Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Μεταβιβάσεις. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Μεταβιβάσεις. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, Αυγούστου 03, 2017

ΠΟΜΙΔΑ: Έως και 23 πιστοποιητικά για μεταβιβάσεις ακινήτων

πιστοποιητικά για μεταβιβάσεις ακινήτων
Τον κίνδυνο να σταματήσουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων λόγω καθύστερησης έκδοσης σχετικής εγκυκλίου εγκυμονεί η υποχρέωση σε κάθε μεταβιβαστικό συμβόλαιο να επισυνάπτεται βεβαίωση ΟΤΑ περί μη οφειλής ΤΑΠ, επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς.

Δευτέρα, Ιανουαρίου 06, 2014

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Απαραίτητη η βεβαίωση καταβολής φόρου σε βάθος πενταετίας

Απαραίτητη για την μεταβίβαση ακινήτου θα είναι πλέον η βεβαίωση της εφορίας ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει σε βάθος πενταετίας όλους τους φόρους για το συγκεκριμένο ακίνητο.
Σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη από την 1η Ιανουαρίου 2014 απαιτείται η μνημόνευση και η επισύναψη ή προσκόμιση πιστοποιητικού, κατά περίπτωση, για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων σε ακίνητα και δικαιώματα επί ακινήτων για τα πέντε προηγούμενα έτη.
Για το έτος 2014 το εν λόγω πιστοποιητικό θα προσκομίζεται από το φορολογούμενο, ο οποίος είχε την υποχρέωση να δηλώσει ακίνητο ή δικαίωμα επί ακινήτου στη δήλωση ΦΑΠ του οικείου έτους, ανεξάρτητα αν η δήλωση υποβάλλεται από αυτόν ή συντίθεται μηχανογραφικά. Το πιστοποιητικό απαιτείται για όλους τους φορολογουμένους που συμβάλλονται στο ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, για τα έτη 2010 έως και 2013, εφόσον είχαν υποχρέωση να συμπεριλάβουν το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου στις δηλώσεις ΦΑΠ.
Αρμόδιος για τη χορήγηση του πιστοποιητικού με χειρόγραφη διαδικασία, είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ που ήταν αρμόδιος για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, του αντίστοιχου έτους υποβολής της δήλωσης ΦΑΠ.

Αν ο φορολογούμενος απέκτησε ακίνητο ή δικαίωμα επί ακινήτου ή είχε υποχρέωση δήλωσής του μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους ή των ετών για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό, για το έτος ή τα έτη αυτά, αντί του πιστοποιητικού, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει το χρόνο απόκτησης ή υποχρέωσης δήλωσης του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου καθώς και ότι δεν είχε υποχρέωση να το συμπεριλάβει στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας του εν λόγω έτους.
Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται φωτοτυπία του τίτλου κτήσης του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου ή οικοδομικής άδειας και εργολαβικού προσυμφώνου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο παραστατικό, κατά περίπτωση. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ. Το ένα αντίγραφο επιστρέφεται θεωρημένο, προκειμένου να επισυναφθεί στο οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τη λήψη πιστοποιητικού από νομικό πρόσωπο, που δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΑΠ για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του. Στην περίπτωση αυτή, στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται τα παραστατικά τα οποία αποδεικνύουν ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΑΠ καθώς και ότι έχει το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου για το οποίο απαιτείται πιστοποιητικό.

Αυτός που αποδέχεται αγοραπωλησία ακινήτου ή δικαιώματος επί ακινήτου μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία φυσικό ή νομικό πρόσωπο καταδικάστηκε σε δήλωση βουλήσεως, πρέπει, πριν από την αποδοχή, να υποβάλει κυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ του φυσικού ή νομικού προσώπου που καταδικάστηκε. Η δικαστική απόφαση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο για να επισυναφθεί, αντί του πιστοποιητικού, στο συμβόλαιο.
Η ίδια ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται ανάλογα και στην περίπτωση κατά την οποία συντάσσεται περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης επί αναγκαστικού πλειστηριασμού, οπότε ο υπερθεματιστής υποβάλει κυρωμένο αντίγραφο της κατακυρωτικής έκθεσης. Σε περίπτωση εκούσιου πλειστηριασμού, κατά τη σύνταξη της κατακυρωτικής έκθεσης, η υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού περιορίζεται στα πρόσωπα εκείνα με επιμέλεια των οποίων επισπεύδεται η κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού εκποίηση των ακινήτων.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, στις δηλώσεις ΦΑΠ, υπάρχει απόκλιση ως προς αναγραφή των περιγραφικών στοιχείων του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου ή δεν έχει δηλωθεί μέρος ή όλο αυτού, ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση, το πιστοποιητικό χορηγείται μόνο εφόσον υποβληθούν οι απαιτούμενες δηλώσεις ΦΑΠ για την ορθή απεικόνιση του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου και καταβληθεί το σύνολο του αναλογούντος φόρου και προσαυξήσεων.
Το πιστοποιητικό χορηγείται ηλεκτρονικά σε φυσικό πρόσωπο, ενεργό χρήστη των υπηρεσιών του Taxisnet.

Αν το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου, για το οποίο ζητείται η χορήγηση του πιστοποιητικού, περιγράφεται διαφορετικά στις δηλώσεις ΦΑΠ, από τον τρόπο αποτύπωσής του στο συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο θα μνημονευθεί και επισυναφθεί, το πιστοποιητικό χορηγείται χειρόγραφα από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος υποβάλει αίτηση περιγράφοντας τα στοιχεία του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου, όπως θα αποτυπωθεί στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, και ο αρμόδιος προϊστάμενος της ΔΟΥ, αφού ελέγξει τα προσκομισθέντα παραστατικά, από τα οποία προκύπτει ότι ο φορολογούμενος ορθώς έχει απεικονίσει το ακίνητο η το δικαίωμα επί ακινήτου στη δήλωση ΦΑΠ, χορηγεί το πιστοποιητικό με τα στοιχεία του ακινήτου, όπως αναγράφονται στην αίτηση του φορολογουμένου.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στο συμβολαιογραφικό έγγραφο αναγράφονται στοιχεία οικοπέδου ή γηπέδου διαφορετικά από τα αναγραφόμενα στον τίτλο κτήσης, λόγω νεότερης καταμέτρησης, τότε το πιστοποιητικό θα χορηγηθεί με τα περιγραφικά στοιχεία του τίτλου κτήσης.

Το πιστοποιητικό δεν χορηγείται για δικαιώματα επί αγροτεμαχίων φυσικών προσώπων. Στις περιπτώσεις αυτές στο συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται ή δεν προσκομίζεται, κατά περίπτωση, πιστοποιητικό του άρθρου 1 της παρούσας.

Για τη μεταγραφή ή την καταχώρηση της αποδοχής κληρονομιάς το πιστοποιητικό ή την υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, υποχρεούται να το προσκομίζει ο εξ αδιαθέτου ή ο εκ διαθήκης κληρονόμος, ο οποίος ήταν υπόχρεος στην υποβολή δήλωσης για τα αντίστοιχα έτη. Πιστοποιητικό επίσης προσκομίζεται από τον κληρονόμο και για τον αποβιώσαντα, εφόσον δεν έχει παρέλθει από το θάνατο του, το χρονικό διάστημα για το οποίο προβλέπεται η λήψη του πιστοποιητικού.

Κατά τη μεταγραφή συμβολαιογραφικών εγγράφων που συντάχθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, δεν απαιτείται το πιστοποιητικό, με εξαίρεση τη μεταγραφή ή καταχώρηση αποδοχής κληρονομιάς.

Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του και δεν επιτρέπεται η χρήση κυρωμένου αντιγράφου αυτού. Σε περίπτωση απώλειας του ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ εκδίδει νέο πιστοποιητικό με σχετική επισήμανση επ’ αυτού.
Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση του κ. Χ. Θεοχάρη πιστοποιητικό που έχει χρησιμοποιηθεί μέσα στο έτος ισχύος του ακυρώνεται.
www.tanea.gr
iekemtee.gr
3/1/14

Παρασκευή, Δεκεμβρίου 07, 2012

Ελεύθερη η μεταβίβαση αυθαίρετων κτιρίων

Του Κασσιανου Τζέλη
 
ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ.«Ξεκλειδώνουν» οι εκδόσεις και αναθεωρήσεις αδειών, οι εργασίες αποπεράτωσης και οι μεταβιβάσεις αυθαιρέτων με ρυθμίσεις που κατέθεσε χθες ο υπουργός αναπληρωτής Περιβάλλοντος, αλλά και με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εξέδωσε το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από δύο ημέρες.

«Κλειδί» για όλα αυτά είναι η εφάπαξ καταβολή του 30% του συνολικού προστίμου τακτοποίησης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2013, με το οποίο αυτόματα παρέχεται και έκπτωση επί του τελικού ποσού της τάξης του 10%. Επίσης, καταργείται, για όσους κάνουν χρήση αυτής της ρύθμισης, η προσαύξηση 1% για κάθε μηνιαία καθυστέρηση καταβολή δόσης.
Η πρόβλεψη της έκπτωσης έχει ήδη ανακοινωθεί εδώ και δύο μήνες και μόλις τώρα «πέρασε» νομοθετικά. Το ίδιο ισχύει και για την πρόβλεψη για παράταση της αποπληρωμής του προστίμου διατήρησης ημιυπαιθρίων μέχρι τις 31/1/2013. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις:
Δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης 10% με αποπληρωμή του 30% του προστίμου ως 31/1/2013.
Οσοι κάνουν χρήση αυτής της ρύθμισης μπορούν να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, σε έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας, ενώ δίνεται η δυνατότητα για διενέργεια εργασιών αποπεράτωσης.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη αποπληρωμής του συνολικού προστίμου το κτίσμα για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική υποβολή, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, θα καθίσταται αυτοδικαίως αυθαίρετο.
Καθορίστηκε ότι σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΕΕ, δίνεται το δικαίωμα στους μηχανικούς να υπογράφουν βεβαιώσεις για δικαιοπραξίες χωρίς ηλεκτρονικό κωδικό. Αυτές θα καταχωρίζονται μελλοντικά και όχι περισσότερο από δύο μήνες στο ηλεκτρονικό σύστημα.
Με τις ρυθμίσεις αυτές, η κυβέρνηση προσπαθεί να δελεάσει τους πολίτες ώστε να μπουν στη ρύθμιση της τακτοποίησης, που μετά και τις ανακοινώσεις περί επεξεργασίας σχεδίου για οριστική λύση του θέματος των αυθαιρέτων φαίνεται ότι έχει «παγώσει». Στόχος είναι να προσελκυσθούν ιδιαίτερα αυτοί που «καίγονται» για μεταβιβάσεις επαγγελματικών ακινήτων.
Την ίδια στιγμή, στο υπουργείο Περιβάλλοντος σχεδιάζουν ένα πλαίσιο πολεοδομικών νομοθετικών ρυθμίσεων που αναμένεται για μετά τις γιορτές και στόχο έχουν ακόμα και την παροχή δυνατότητας νομιμοποίησης αυθαιρέτων. Αυτό θα γίνει μέσα από τη δημιουργία τραπεζών γης σε κάθε Καλλικρατικό Δήμο.
Οι βασικές ρυθμίσεις

  • Εκπτωση 10% για όσους πληρώσουν το 30% του προστίμου μέχρι 30 Ιανουαρίου 2013
  • Με την πληρωμή του 30% του προστίμου μπορεί να γίνει μεταβίβαση, αναθεώρηση άδειας ή αποπεράτωση εργασιών
  • Καταργείται η μηνιαία προσαύξηση 1% σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της δόσης
  • Η παράταση τακτοποίησης μέχρι 30 Ιανουαρίου ισχύει και για τους ημιυπαίθριους
.imerisia.gr
7/12/12
-----
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...