Πέμπτη, Φεβρουαρίου 06, 2014

Ομιλία ΥΦΥΠΕΞ Δ. Κούρκουλα στην Διάσκεψη για την Στρατηγική της Ε.Ε. για την Περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου. -Ελληνικό ΥΠΕΞ

ΥΠΕΞ, Πέμπτη, 06 Φεβρουάριος 2014
Η σημερινή και αυριανή εκδήλωση, που διοργανώνουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελούν την έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος της χώρας μας, για την Στρατηγική της Ε.Ε. για την Αδριατική και το Ιόνιο.

Η Ελλάδα υπήρξε, από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου, ένθερμος υποστηρικτής της.

Μαζί με άλλα κράτη-μέλη προωθήσαμε στα ευρωπαϊκά όργανα την ιδέα της δημιουργίας μιας Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, στην οποία τα οκτώ συμμετέχοντα κράτη θα ενώσουν τις δυνάμεις τους, για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων.

Στην συνάντηση των ΥΠΕΞ των κρατών-μελών της Πρωτοβουλίας με τον Επίτροπο Hahn τον Νοέμβριο του 2012 συμφωνήθηκε η εκπόνηση Στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή Αδριατικής-Ιονίου.

Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2012.

Γενικός στόχος της EUSAIR είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και η δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης στην περιοχή Αδριατικής και Ιονίου, ιδίως μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της συνδεσιμότητας της, μέσω της συνεργασίας και υλοποίησης κοινών προγραμμάτων στους τομείς της Στρατηγικής, οι οποίοι είναι: α) καινοτόμος θαλάσσια και παράκτια ανάπτυξη (πόροι), β) συνδεσιμότητα, (μεταφορές, ενέργεια), γ) διατήρηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και δ) αύξηση της ελκυστικότητας της περιφέρειας. Ως οριζόντια ζητήματα εξετάζονται α) η έρευνα και η καινοτομία και β) η δημιουργία δεξιοτήτων (capacity building).

O στόχος της Στρατηγικής της ΕΕ για την Αδριατική και το Ιόνιο ταυτίζεται με το τρίπτυχο της κορυφαίας προτεραιότητας της Ελληνικής Προεδρίας, δηλαδή την ανάπτυξη, την δημιουργία θέσεων εργασίας και την συνοχή. Παράλληλα, η Στρατηγική αναπτύσσεται πάνω και γύρω από έναν θαλάσσιο άξονα και, ως γνωστόν, η θαλάσσια πολιτική αποτελεί την οριζόντια θεματική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας. Άλλωστε, είχαμε στηρίξει την Θαλάσσια Στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο, η οποία αποτελεί και τον πυρήνα της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής.

Αυτή η σύμπτωση στόχων και προτεραιοτήτων μεταξύ της Ελληνικής Προεδρίας και της Στρατηγικής, αποτελεί και το μέσον για την ανάδειξη και προβολή της Στρατηγικής.

Στα επόμενα βήματα θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τα άλλα συμμετέχοντα Κράτη της Στρατηγικής και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα αναμένουμε την Ανακοίνωση της Επιτροπής και το Σχέδιο Δράσης, τα οποία έχουμε ήδη εγγράψει στο Πρόγραμμα της Ελληνικής Προεδρίας. Εν συνεχεία, θα συνεργασθούμε με την επικείμενη Ιταλική Προεδρία για την υιοθέτηση των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου και την εκκίνηση της Στρατηγικής.

Η επίτευξη των στόχων θα είναι επωφελής για όλους.

Θα αξιοποιήσουμε την έρευνα και καινοτομία και θα προωθήσουμε την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών σε όλους τους πυλώνες της Στρατηγικής. Με αυτό τον τρόπο, αναμένουμε την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, τα οποία είναι πολλά, σε όλους τους πυλώνες της Στρατηγικής. Ενδεικτικά, το Ιόνιο και η Αδριατική διαθέτουν ένα ιδιαίτερα πλούσιο και ποικίλο φυσικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί καλύτερα να αξιοποιηθεί με την χρήση των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων.

Δίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής. Για να την επιτύχουμε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα και πηγές που διαθέτουμε, είτε αυτή προέρχεται από εξωγενείς πηγές, είτε από γηγενείς, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως των ανανεώσιμων.

Η περιοχή όπου θα αναπτυχθεί η Στρατηγική βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο της Μεσογείου για τις μεταφορές. Η βελτίωση των συνδέσεων, η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών και η δημιουργία δικτύων θα συντελέσουν στην ανάπτυξη της περιοχής με ποικίλους τρόπους.

Μεταξύ αυτών, θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα σε περιοχές που, εξ ορισμού, αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης, όπως, π.χ. τα νησιά. Θα συντελέσουν επίσης στην ανάπτυξη, γενικότερα, λόγω της διευκόλυνσης και μείωσης του κόστους του εμπορίου. Έχουμε υπόψιν τις προτεραιότητες που είχε θέσει η Θαλάσσια Στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο, μεταξύ άλλων την ασφάλεια στη θάλασσα.

Παράλληλα, η βελτίωση της συνδεσιμότητας θα έχει επίδραση σε άλλους πυλώνες της Στρατηγικής, και αναφέρομαι ιδιαίτερα στον Τουρισμό για την ανάπτυξη του οποίου ένα ισχυρό και αξιόπιστο δίκτυο μεταφορών είναι απαραίτητο.

 mfa.gr
5/2/14
-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin