Τετάρτη, Φεβρουαρίου 26, 2014

Καλύτερες σιδηροδρομικές υπηρεσίες με ενίσχυση του ανταγωνισμού ζητά το ΕΚ

Σε ενίσχυση του ανταγωνισμού για την παροχή καλύτερων σιδηροδρομικών επιβατικών υπηρεσιών αναμένεται να οδηγήσει νομοθεσία που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τετάρτη. Οι εθνικές αρχές που συνάπτουν σήμερα συμβάσεις παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών με ένα μόνο φορέα θα πρέπει να δρομολογούν διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή να αιτιολογούν γιατί δεν το πράττουν. Θα απλοποιηθούν επίσης οι διαδικασίες θέσεως σε λειτουργία των τρένων.


Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και να δει ο κάθε επιβάτης απτές βελτιώσεις, θα πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος των κριτηρίων αποτελεσματικότητας και ποιότητας των υπηρεσιών που οφείλουν να περιλαμβάνουν οι δημόσιες συμβάσεις. Το νομοσχέδιο σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων που θα διέπουν την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων στον τομέα των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών, ενέκριναν, με κάποιες τροπολογίες, οι ευρωβουλευτές την Τετάρτη.

Οι εθνικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να δρομολογούν τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή να αναθέτουν απευθείας σύμβαση στο σιδηροδρομικό μεταφορέα της προτίμησής τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, στη δεύτερη περίπτωση οι κανόνες της ΕΕ θα πρέπει να καθορίζουν τη μέγιστη διάρκεια της σύμβασης και να απαιτούν από τις αρχές την αιτιολόγηση της σύναψης απευθείας σύμβασης βάσει κριτηρίων, όπως είναι η ακριβής εκτέλεση δρομολογίων, η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, η συχνότητα της λειτουργίας των αμαξοστοιχιών, καθώς και η ικανοποίηση των πελατών.

Οι φορείς δημοσίων υπηρεσιών που έχουν επιλεγεί από τις αρχές οφείλουν να εγγυώνται στο προσωπικό τους συνθήκες εργασίας που συμβαδίζουν με τα ισχύοντα εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά κοινωνικά πρότυπα ή/και με τους κανόνες για τη μετάθεση του προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής του φορέα. Θα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις και να διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Οι προτεινόμενοι κανόνες έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τους νέους φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες, αλλά και να δώσουν σε όλους τους φορείς ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις. Οι περιορισμοί στο μέγεθος των δημοσίων συμβάσεων, με τον καθορισμό ενός ελάχιστου αριθμού συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν σε κάθε κράτος μέλος ανάλογα με τον όγκο της κυκλοφορίας, αναμένεται να βοηθήσουν τους μικρότερους φορείς να ανταγωνιστούν με τους μεγαλύτερους για την εξασφάλιση δημοσίων συμβάσεων.

Οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν επίσης υπέρ των κανόνων με στόχο την εναρμόνιση της πιστοποίησης ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορέων και τη μείωση του χρόνου και του κόστους των διαδικασιών έγκρισης των οχημάτων.

Επόμενα βήματα

Η ψηφοφορία αυτή επιβεβαιώνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης. Όταν το Συμβούλιο καθορίσει τη δική του θέση, οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν ως προς την τελική διατύπωση των κανόνων.
 http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140221IPR36635/
26/2/14

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin